Lá Bài I. The Magician - Tarot of Vampyres

Lá Bài I. The Magician – Tarot of Vampyres

Lá Bài I. The Magician – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Thủy Tinh; Vòng tròn…
VIII. Justice

Lá Bài VIII. Justice – Tarot of Vampyres

Lá Bài VIII. Justice – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Thiên Bình; Kim Tinh…
Lá Bài II. The Priestess - Tarot of Vampyres

Lá Bài II. The Priestess – Tarot of Vampyres

Lá Bài II. The Priestess – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mặt trăng; Kết nối…
Lá Bài Nine of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Nine of Knives – Tarot of Vampyres

Nine of Knives Thuật giả kim: Hỏa Tinh ở cung Song Tử, Nền Tảng (Yesod) của Khí; Sự Kết Tinh…
VI. The Lovers

Lá Bài VI. The Lovers – Tarot of Vampyres

Lá Bài VI. The Lovers – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song tử; Thủy…
Lá Bài Prince of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Prince of Knives – Tarot of Vampyres

Price of Knives Thuật giả kim: Khía cạnh uyển chuyển của Khí Các linh hồn tương đồng: Four of Skulls;…
Lá Bài Ace of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ace of Knives – Tarot of Vampyres

Ace of Knives Thuật giả kim: Nguồn gốc của các cung thuộc Khí; Thái Cực (Kether) của Khí; Bản Chất…
Lá Bài Daughter of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Daughter of Knives – Tarot of Vampyres

Daughter of Knives Thuật giả kim: Khía cạnh trần tục của Khí; Ma kết, Bảo Bình, và Song ngư Các…
Lá Bài Five of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Five of Knives – Tarot of Vampyres

Five of Knives Thuật giả kim: Kim Tinh ở cung Bảo Bình; Sự Khắc Nghiệt (Geburah) của Khí; Sức Mạnh…
V. The Hierophant

Lá Bài V. The Hierophant – Tarot of Vampyres

Lá Bài V. The Hierophant – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Kim Ngưu; Kim…
Lá Bài Three of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Three of Grails – Tarot of Vampyres

Three of Grails Thuật giả kim: Thủy Tinh ở cung Cự Giải, Sự hiểu biết (Binah) của Nước, Sự Phát…
Lá Bài Seven of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Seven of Grails – Tarot of Vampyres

Seven of Grails Thuật giả kim: Kim Tinh ở cung Hổ Cáp, Chiến Thắng (Netzach) của Nước, Sự Hấp Thụ…
Lá Bài 0. The Fool - Tarot of Vampyres

Lá Bài 0. The Fool – Tarot of Vampyres

Lá Bài 0. The Fool – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Khí; Kết nối Kether…
Lá Bài III. The Empress - Tarot of Vampyres

Lá Bài III. The Empress – Tarot of Vampyres

Lá Bài III. The Empress – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Kim Tinh; Kết nối…
XXI. The World

Lá Bài XXI. The World – Tarot of Vampyres

Lá Bài XXI. The World – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Đất; Hành tinh chủ…
XVIII. The Moon

Lá Bài XVIII. The Moon – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVIII. The Moon – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song Ngư; Mộc…
XV. The Devil

Lá Bài XV. The Devil – Tarot of Vampyres

Lá Bài XV. The Devil – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Ma Kết; Thổ…
Lá Bài Two of Scepters - Tarot of Vampyres

Lá Bài Two of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Two of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Sao Hỏa ở cung Bạch Dương; Trí Tuệ…