XVIII. The Moon

Lá Bài XVIII. The Moon – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVIII. The Moon – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song Ngư; Mộc…
XV. The Devil

Lá Bài XV. The Devil – Tarot of Vampyres

Lá Bài XV. The Devil – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Ma Kết; Thổ…
Lá Bài Two of Scepters - Tarot of Vampyres

Lá Bài Two of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Two of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Sao Hỏa ở cung Bạch Dương; Trí Tuệ…
Lá Bài Lord of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Lord of Scepters – Tarot of Vampyres

Lord of Scepters Thuật giả kim: Khía cạnh bùng nổ của Lửa Các linh hồn tương đồng: Seven of Grails;…
Lá Bài Queen of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Queen of Scepters – Tarot of Vampyres

Queen of Scepters Thuật giả kim: Khía cạnh mềm mại của Lửa Các linh hồn tương đồng: Ten of Grails;…
Lá Bài Ten of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ten of Scepters – Tarot of Vampyres

Ten of Scepters Thuật giả kim: Thổ Tinh ở cung Nhân Mã; Vương Quốc (Malkuth) của Lửa; Sự Hiện Thân…
Ace of Scepters

Lá Bài Ace of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ace of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguồn gốc của các cung thuộc Lửa; Thái…
XI. Strength

Lá Bài XI. Strength – Tarot of Vampyres

Lá Bài XI. Strength – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Sư Tử; Mặt trời…
Lá Bài Nine of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Nine of Grails – Tarot of Vampyres

Nine of Grails Thuật giả kim: Mộc Tinh ở cung Song Ngư, Nền Tảng (Yesod) của Nước, Sự Kết Tinh…
Lá Bài Five of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Five of Grails – Tarot of Vampyres

Five of Grails Thuật giả kim: Hỏa Tinh ở cung Hổ Cáp, Sự Khắc Nghiệt (Geburah) của Nước, Sức Mạnh…
XVI. The Tower

Lá Bài XVI. The Tower – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVI. The Tower – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Hỏa Tinh; Kết nối…
Lá Bài Ace of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ace of Grails – Tarot of Vampyres

Ace of Grails Thuật giả kim: Nguồn gốc của các cung thuộc Nước, Thái Cực (Kether) của Nước, Bản chất…
5 of Scepters

Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung Sư Tử ở Thổ Tinh; Sự Khắc…
XX. Judgement

Lá Bài XX. Judgement – Tarot of Vampyres

Lá Bài XX. Judgement – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Lửa; Kết nối Hod với…
XVII. The Star

Lá Bài XVII. The Star – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVII. The Star – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Bảo Bình; Thổ…
Lá Bài Ten of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ten of Grails – Tarot of Vampyres

Ten of Grail Thuật giả kim: Hỏa Tinh ở cung Song Ngư, Vương Quốc (Malkuth) của Nước, Sự Hiện Thân…
X. Fortune

Lá Bài X. Fortune – Tarot of Vampyres

Lá Bài X. Fortune – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mộc Tinh; Kết nối Chesed…
IX. The Hermit

Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres

Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Xử Nữ, Thủy…