Crone of Fire

Crone of Fire

Tương ứng với lá King of Wands trong RWS

Crone of Fire thổi tắt ngọn lửa. Vạn vật đều có thời khắc và lý do của nó. Bà ở đây để dẫn lối cho sự kết thúc, cái chết của ngọn lửa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY