Trải bài này muốn bạn lựa chọn một việc mà bạn tin là không thể. Sau đó, hãy rút những lá bài và nó sẽ chỉ cho bạn thấy điều ngược lại.

limiting belief

  1. Tại sao tôi tin rằng việc này là không thể?
  2. Nếu không phải như vậy thì sao?
  3. Tại sao suy nghĩ này ăn sâu vào tôi?
  4. Làm thế nào để tôi xoá bỏ suy nghĩ này?
  5. Kết quả sẽ như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

LEAVE A REPLY