[Hỏi] Kết quả giải bài của một reader chuyên nghiệp sẽ chính xác hơn so với khi tôi tự giải bài cho chính mình?

[Đáp] Sai. Bài Tarot là một công cụ để khám phá chính bản thân và tìm giải pháp cho vấn đề. Xét trên khía cạnh này thì bạn nên tự giải bài cho mình hơn là tìm đến các reader bên ngoài, trừ khi bạn muốn nghe một ý kiến đảm bảo khách quan, hoặc bạn tin tưởng hoàn toàn vào trình độ cảm nhận bài của reader định chọn.