Monday, August 8, 2022
Vampires Tarot of the Eternal Night

Vampires Tarot of the Eternal Night

  Lá 0. The Fool – Vampires Tarot of the Eternal Night

  0 - The Fool Trải nghiệm mới Lời gợi ý: Trải nghiệm có được hoan nghênh và có tích cực không? Bạn cảm thấy sẵn sàng...

  Lá I. The Magician – Vampires Tarot of the Eternal Night

  I. The Magician Kiểm soát Lời gợi ý: Bạn kiểm soát cái gì và cái gì kiểm soát bạn, và tại sao? Theo truyền thống Magician là...

  Lá II. The High Priestess – Vampires Tarot of the Eternal Night

  II - The High Priestess Kết nối Thần thánh Lời gợi ý: khát khao kết nối thần thánh của bạn đã được thực hiện, bị cản...

  Lá III. The Empress – Vampires Tarot of the Eternal Night

  III - The Empress Sáng tạo Lời gợi ý: lý trí và tình cảm của bạn có hòa hợp với nhau không; chúng có tồn tại...

  Lá IV. The Emperor – Vampires Tarot of the Eternal Night

  IV. The Emperor Sự ổn định  Lời gợi ý: liệu tính ổn định gây nên sự trì trệ và thất bại hay sẽ tạo nên nền...

  Lá V. The Hierophant – Vampires Tarot of the Eternal Night

   V. The Hierophant Quy luật cuộc đời Lời gợi ý: Quy luật nào hình thành nên các nguyên tắc và hành vi của bạn; bạn sống...

  Lá VI. The Lovers – Vampires Tarot of the Eternal Night

  VI - The Lovers Lựa chọn  Lời gợi ý: Bạn lựa chọn gì (và tại sao) và những lựa chọn đó ảnh hưởng đến những trải...

  Lá VII. The Chariot – Vampires Tarot of the Eternal Night

  VII. The Chariot Tự do Lời gợi ý: sự tự do của bạn hay sự thiếu thốn tự do của bạn, đến từ bên trong hay...

  Lá VIII. Strength – Vampires Tarot of the Eternal Night

  VIII - Strength Bản năng  Lời gợi ý: Mối quan hệ của bạn với bản năng của chính mình là gì? Chúng kiểm soát bạn hay chúng là...

  Lá IX. The Hermit – Vampires Tarot of the Eternal Night

   IX. The Hermit Tìm kiến chân lý Lời gợi ý: Bạn tìm kiếm chân lý như thế nào? Đấu tranh, lo lắng, mơ hồ nào đã...

  Rao Vặt Tổng Hợp