Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” Trong một trải bài bài, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa biểu tượng của từng lá bài. (Updating)

Bộ Ẩn Chính

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 1 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 2 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 3 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 4
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 5 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 6 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 7 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 8
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 9 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 10 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 11 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 12
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 13 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 14 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 15 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 16
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 17 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 18 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 19 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 20
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 21 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 22    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Wands

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 23 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 24 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 25 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 26
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 27 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 28 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 29 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 30
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 31 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 32 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 33 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 34
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 35 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 36
Queen of Wands King of Wands

Bộ Cups

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 37 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 38 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 39 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 40
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 41 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 42 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 43 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 44
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 45 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 46 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 47 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 48
9 of Cups 10 of Cups  Page of Cups Knight of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 49 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 50
Queen of Cups King of Cups

Bộ Swords 

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 51 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 52 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 53 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 54
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 55 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 56 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 57 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 58
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 59 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 60 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 61 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 62
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 63 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 64
Queen of Swords King of Swords

Bộ Pentacles

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 65 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 66 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 67 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 68
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 69 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 70 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 71 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 72
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 73 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 74 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 75 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 76
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 77 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 78
Queen of Pentacles King of Pentacles

Nguồn: Ultimately Tarot by John Field

Dịch: Hấu và Hạ Thiên

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply