Monday, August 15, 2022
Wicca, Pagan, Witchcraft

Wicca, Pagan, Witchcraft

    Phân Loại Các Nhóm Phù Thủy

    Phù thủy thì vẫn là phù thủy, tuy nhiên trong tiếng Anh có rất nhiều cách gọi những người sử dụng phép thuật này,...

    Các khái niệm cơ bản trong Wicca

    Wicca hay Witchcraft (ma thuật) là một đức tin đa thần dựa vào thiên nhiên với nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa thuộc...

    Rao Vặt Tổng Hợp