Saturday, May 30, 2020
Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

  X. Fortune

  Lá Bài X. Fortune – Tarot of Vampyres

  Lá Bài X. Fortune - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mộc Tinh; Kết nối Chesed với Netzach trên Cây Sự...
  XI. Strength

  Lá Bài XI. Strength – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XI. Strength - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Sư Tử; Mặt trời cai trị, Vượng Thiên Vương...
  XII. The Hanged Man

  Lá Bài XII. The Hanged Man – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XII. The Hanged Man - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Nước; Kết nối Geburah với Hold trên Cây...
  XIII. Death

  Lá Bài XIII. Death – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XIII. Death - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Hổ Cáp; Hỏa Tinh cai trị, Vượng Diêm Vương...
  XIV. Temperance

  Lá Bài XIV. Temperance – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XIV. Temperance - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Nhân Mã, Hải Vương Tinh cai trị, Vượng Thủy...
  XV. The Devil

  Lá Bài XV. The Devil – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XV. The Devil - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Ma Kết; Thổ Tinh cai trị; Vượng Hỏa...
  XVI. The Tower

  Lá Bài XVI. The Tower – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XVI. The Tower - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Hỏa Tinh; Kết nối Netzach với Hod trên Cây...
  XVII. The Star

  Lá Bài XVII. The Star – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XVII. The Star - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Bảo Bình; Thổ Tinh cai trị; Vượng Hải...
  XVIII. The Moon

  Lá Bài XVIII. The Moon – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XVIII. The Moon - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song Ngư; Mộc Tinh cai trị, Vượng Kim...
  XIX. The Sun

  Lá Bài XIX. The Sun – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XIX. The Sun - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mặt Trời; Kết nối Hod với Yesod trên Cây...

  Rao Vặt Tổng Hợp